Магістерська програма «Економічне програмування та бізнес-планування»

Кафедра Вступ до магістратури Навчальні курси Викладачі До початку


Цікавишся

- розвитком і добробутом рідного міста, села, селища?
- майбутнім об'єднаних територіальних громад та процесами їхньої євроінтеграції?
- проблемою поєднання економічного добробуту із чистим довкіллям і соціальною справедливістю?
- або всім цим одночасно?

Кафедра економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка
запрошує Тебе на навчання
за магістерською програмою з економіки зі спеціалізацією
“Економічне програмування та бізнес-планування”

В рамках магістерської програми ми пропонуємо ознайомлення з територіальною організацією економіки та бізнес-плануванням в об'єднаних територіальних громадах України.

МАГІСТР З ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ТА БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ:

А. Як державний службовець
у міністерствах України:
- експерт з питань економіки розвитку територій; фахівець з прогнозування та планування регіонального та територіального розвитку економіки; фахівець із стратегічного управління проектами та державними програмами; експерт міжнародних і державних проектів; фахівець з індикативного планування економічного розвитку територій; консультант з питань економічної безпеки територій
в органах місцевої влади та самоврядування:
- керівник об’єднаної територіальної громади;
- фахівець-аналітик з територіальної організації економіки в регіоні; фахівець з формування регіональних та місцевих цільових програм; економічний радник у системі місцевих та регіональних органів влади; експерт з місцевих та регіональних бізнес-проектів

Б. Як бізнес-фахівець:
- у фінансових і підприємницьких структурах на регіональному та місцевому рівні; консультант-аналітик у регіональних проектних організаціях і науково-дослідних інститутах; консультант-аналітик з економічних питань в консалтингових компаніях і т.д.

Кафедра Вступ до магістратури Навчальні курси Викладачі До початку


Вас вітає кафедра економіки України!Наша адреса: м. Львів, пр. Свободи 18, к. 310
Тел.: (032) 239-40-28
Email: kafedra-econ-ukrainy@ukr.net
Вебсайт: http://econom.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ukrajiny ; http://ukrecon.in.ua
Ми у Facebook: https://www.facebook.com/ukrecon/


Кафедра Вступ до магістратури Навчальні курси Викладачі До початку

Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра проводиться у електронному вигляді з 5 по 22 серпня.
Фахові вступні випробування проводяться з 23 по 26 серпня.

Вага конкурсних балів:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де
П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
П3 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (до 20 балів).

Докладна інформація про вступ у магістратуру на офіційному сайті вступної кампанії ЛНУ ім. І.Франка.

З усіх питань щодо магістерської програми з Економічного програмування та бізнес-планування,
процедури вступу, підготовки до іспитів та ін.
просимо звертатися
на кафедру економіки України ЛНУ ім. І.Франка,

пр. Свободи, 18, к. 310, тел. (032) 239-40-28
email: kafedra-econ-ukrainy@ukr.net

доцент кафедри економіки України,
к.е.н. доц. Кривень Олександра Василівна,
тел. (067) 42-89-408

секретар кафедри економіки України
Катерина Володимирівна Кекіш, тел. (050) 56-78-475

Кафедра Вступ до магістратури Навчальні курси Викладачі До початку

Навчальні курси

Навчальний план денної форми
Навчальний план заочної форми
Вступ в економіку розвитку територій та регіональні цільові програми
Національна економіка сталого розвитку
Методологія стратегічного планування в об'єднаних територіальних громадах
Підприємництво в територіальних громадах
Управління фінансами територіального розвитку
Економічний аналіз та прогнозування розвитку територій
Економічна конкурентоспроможність територій
Основи екологічної безпеки розвитку територій
Економіка розвитку сільських територій
Економіка розвитку рекреаційних територій
Публічно-приватне партнерство
Аналіз інвестиційних проектів розвитку територій
Європейська практика підтримки розвитку територій


Вступ в економіку розвитку територій та регіональні цільові програми

Метою викладання дисципліни є формування у студентів базових знань з економіки розвитку територій та господарської діяльності об’єднаних територіальних громад. Завдання: отримання знань і практичних навичок в аналізі методів та організаційних основ економічного регулювання територіального розвитку, розроблення та реалізації регіональних цільових програм та стратегічних планів розвитку об’єднаних територіальних громад в сучасних умовах підвищення ролі державної регіональної політики та впровадження децентралізованої моделі управління національною економікою. Сьогодні кожна територіальна громада міст, селищ чи регіонів, може на власний розсуд скористатись шансом, який їй дає територіально-адміністративна децентралізація стосовно можливостей акумулювання фінансових ресурсів для ефективного економічного розвитку і оптимального використання наявних природних, людських, фінансових, трудових, інноваційних, соціально-економічних та екологічних ресурсів. Для того, щоб реалізувати ці повноваження, необхідно засвоїти знання з даного навчального курсу.
(повернутись до курсів>>>)

Національна економіка сталого розвитку

Метою курсу є формування у студентів знання економічних законів, закономірностей та механізмів, що складають об'єктивні передумови переходу національної та світової економіки до сталого розвитку, а також практичних навиків аналізу та оцінки інститутів, що покликані забезпечувати перехід економіки до сталого розвитку. Навчальна дисципліна формує розуміння ролі природного капіталу та його стійкості у процесах розвитку природосоціогосподарських систем національної економіки, знання наукових концепцій та моделей сталого розвитку і переходу економіки до екологічної збалансованості, знання існуючих інституційних механізмів та невирішених проблем переходу економіки до сталого розвитку, навики визначення складових інституційного середовища та оцінки його стану з огляду на перспективи сталого розвитку економіки.
(повернутись до курсів>>>)

Методологія стратегічного планування в об'єднаних територіальних громадах

Метою викладання дисципліни є формування у студентів базових знань з методології стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад, необхідних для прийняття раціональних управлінських рішень у подальшій професійній діяльності.
Завдання викладання дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних та практичних умінь для розуміння сучасних проблем стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад і застосування методологічних засад їх розв’язання.
(повернутись до курсів>>>)

Підприємництво в територіальних громадах

Навчальна дисципліна орієнтована на формування системи знань про основи, особливості та механізми здійснення підприємницької діяльності в територіальних громадах, започаткування та ведення власної справи в різноманітних організаційно-правових формах і сферах територій. Метою є з’ясування базових положень, ознайомлення з методологією та набуття практичних навичок, інструментів здійснення підприємницької діяльності в територіальних громадах.
(повернутись до курсів>>>)

Управління фінансами територіального розвитку

Курс присвячений фінансовим питанням, що впливають на процес стратегічного і операційного управління розвитку території. Зокрема, акцентується більш детальний аналіз (теоретичний і практичний) на наступних інструментах фінансового характеру: ціна, оренда, процентна ставка і кредити, податки, цінні папери, іпотечні облігації, страхування, інвестиційні джерела, лізинг.
Мета дисципліни: формування базових знань та розвиток навичок щодо аналізу й оцінки у сфері фінансових інструментів, що використовуються в управлінні територіальних господарських комплексів.
Предмет дисципліни: вивчення системи фінансових відносин та інструментів, що використовуються в управлінні майном територіальних громад.
(повернутись до курсів>>>)

Економічний аналіз та прогнозування розвитку територій

Навчальна дисципліна орієнтована на вивчення особливостей та закономірностей застосування методів економічного аналізу і прогнозування для обґрунтування стратегій і планів розвитку територій. Метою є з’ясування базових положень, ознайомлення з методологією та набуття практичних навичок з економічного аналізу і прогнозування стратегій і планів розвитку територій.
(повернутись до курсів>>>)

Економічна конкурентоспроможність територій

Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна конкурентоспроможність територій» є формування системи знань у студентів, які можуть бути використані для практичної роботи в регіонах щодо оцінки їх економічної конкурентоспроможності і підготовки стратегій регіонального розвитку, регіональних програм підвищення економічної конкурентоспромож¬ності, а також надати відповідні рекомендації представникам органів влади, територіальних громад та іншим зацікавленим особам щодо використання системного підходу при формуванні і реалізації стратегії розвитку регіону, що забезпечувала би високий рівень економічної конкурентоспроможності. Дана навчальна дисципліна охоплює такі теми: „Економічна конкурентоспроможність територій: поняття, мета, завдання, пріоритети”, „Інституційне забезпечення економічної конкурентоспроможності територій”, „Інструменти управління регіональним розвитком і економічною конкурентоспроможністю територій”, „Формування та впровадження програм підвищення економічної конкурентоспроможності територій”, „Методичні підходи до аналізу та оцінки економічної конкурентоспроможності територій”, „Транскордонне співробітництво як чинник підвищення регіональної економічної конкурентоспроможності”.
(повернутись до курсів>>>)

Основи екологічної безпеки розвитку територій

Метою викладання дисципліни є формування базових знань з функціонування екологічно збалансованої економіки територій, необхідних для прийняття раціональних управлінських рішень у подальшій професійній діяльності щодо забезпечення ефективного використання, збереження та охорони дефіцитних ресурсів та умов природного довкілля. Завдання: отримання знань і практичних навичок в аналізі процесів взаємодії природи, суспільства та економіки у ХХІ столітті; вивчення теоретичних і організаційних засад забезпечення екологічної безпеки розвитку територій.
(повернутись до курсів>>>)

Економіка розвитку сільських територій

Мета дисципліни- дати студентам необхідні теоретичні знання щодо особливостей розвитку та функціонування сільських територій як основи проживання та докладання праці сільського населення.
Завдання дисципліни: на науковій основі визначити суть і особливості сільської території в адміністративному поділі країни та регіонів; показати важливість формування виробничого та життєвого середовища в сільській місцевості; сформувати у студентів знання щодо особливостей розвитку сільської економіки та життєвого середовища як основи відтворювального процесу в сільській місцевості.
(повернутись до курсів>>>)

Економіка розвитку рекреаційних територій

Метою вивчення навчальної дисципліни «Економіка розвитку рекреаційних територій» є формування системи знань про теоретико-методологічні та прикладні засади економіки розвитку рекреаційних територій у контексті сучасних вимог освіти для сталого розвитку. Її основне завдання полягає в тому, щоб навчити студентів застосовувати отримані теоретичні знання при вирішенні практичних проблем та прийнятті адекватних рішень в процесі ведення господарської діяльності на рекреаційних територіях. Дана навчальна дисципліна охоплює такі теми: «Теоретичні основи дослідження рекреаційної сфери», «Просторовий аналіз природо-ресурсного потенціалу рекреаційних природосоціогосподарських систем», «Цільове програмування в системі державного та регіонального регулювання розвитку рекреаційних територій», «Стратегічне планування сталого (екологічно збалансованого) розвитку рекреаційних територій», «Екологічний менеджмент та маркетинг в системі державного регулювання розвитку рекреаційних територій в Україні», «Формування інвестиційної стратегії розвитку рекреаційних територій», «Зарубіжний досвід реалізації державної політики розвитку рекреаційних територій та можливості його адаптації до умов України».
(повернутись до курсів>>>)

Публічно-приватне партнерство

Навчальна дисципліни «Публічно-приватне партнерство (ППП)» передбачає вивчення особливостей сучасної системи державного управління крізь призму передачі публічних функцій приватним організаціям як державною, так і місцевою адміністрацією.
Мета дисципліни: ознайомлення з правилами співпраці між публічним і приватним секторами у впровадженні інфраструктурних проектів.
Завдання дисципліни: набуття знань щодо економіко-правового регулювання ППП, підготовки проекту та визначення витрат і вигод від державно-приватного партнерства.
Предмет дисципліни: економічні та організаційно-правові засади управління проектами ППП.
(повернутись до курсів>>>)

Аналіз інвестиційних проектів розвитку територій

Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань та практичних навиків застосування методів інвестиційного аналізу в контексті формування та оцінювання інвестиційних проектів регіонального та місцевого розвитку. Студенти вивчають теоретико-методологічні основи інвестиційного аналізу, основні кількісні та якісні методи аналізу та прогнозування характеристик інвестиційних проектів розвитку територій, а також аналізу фінансових інструментів, з метою подальшого застосування методів інвестиційного аналізу як складової методичного забезпечення реалізації цілей регіонального та місцевого розвитку. Практичні заняття формують навики використання засвоєних кількісних та якісних методів аналізу інвестиційних проектів.
(повернутись до курсів>>>)

Європейська практика підтримки розвитку територій

Дисципліна спрямована на формування у студентів розуміння практичних засад впровадження стратегічних цілей розвитку Європейського Союзу та європейських стратегій просторово-територіального розвитку на регіональному та місцевому рівні, а також вмінь та навиків розроблення, оформлення та представлення проектів територіального розвитку у регіональному, локальному, міжрегіональному та транскордонному вимірі із залученням фінансової підтримки Європейського Союзу. Практичне спрямування курсу вимагатиме від студентів опрацювання первинних джерел, зокрема документації відповідних європейських та українських інституцій, а також розробки та представлення навчального проекту із залученням європейської підтримки для досягнення визначених цілей територіального розвитку.
(повернутись до курсів>>>)Кафедра Вступ до магістратури Навчальні курси Викладачі До початку


Викладачі

Гринів Лідія Святославівна Стефанишин Ольга Василівна Теребух Марта Іванівна
Кічурчак Маріанна Василівна Назаркевич Ігор Богданович Кривень Олександра Василівна
Квак Марія Віталіївна Ходико Дмитро Ігорович


Гринів Лідія Святославівна

Завідувач кафедри економіки України імені М. Туган-Барановського, доктор економічних наук, професор.

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Територіальний госпрозрахунковий механізм управління курортами».

З часу закінчення Львівського державного університету імені Івана Франка до 1993 р. працювала науковим співробітником у Львівському відділенні Інституту економіки АН УРСР (зараз Інститут регіональних досліджень НАН України). У 1993–1995 рр. – асистент кафедри економіки України.

У 1993 р. була відзначена грантом Міністерства природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища, а її авторська Методика визначення економічної оцінки природних рекреаційних ресурсів та нормативів плати за їх використання затверджена базовою методикою Міністерства, що використовується в Україні (Постанова КМУ № 12 від 1993 р.).

У 1993 р. взяла участь у Міжнародному конкурсі молодих вчених «Global Security Programme» (Великобританія, Кембриджський університет), за результатами якого відзначена індивідуальним грантом. В 1995 р. працювала на посаді наукового експерта Міжнародної програми «Global Security Fellow Initiative» (Великобританія).

У 1995 р. Гринів Л. С. – Лауреат Міжнародного конкурсу Національного університету «Києво-Могилянська академія» та фонду «Євразія» (США) «Модернізація економічної освіти в Україні» (сертифікат № 29 від 29.11.1995). У 1996 р. – Лауреат Міжнародного конкурсу «Підтримка наукових досліджень» (Research Support Scheme № 68/1996 США-Чехія). У 1996-1998 рр. отримала контракт з Інститутом відкритого суспільства (Open Society Institute, Чехія), де працювала на посаді наукового консультанта економічних проектів. В цьому ж році їй присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки України.

У 1997 р. проходила наукове стажування у Віденському економічному університеті (Австрія). У 1998 р. запрошена на наукову роботу до університету Вотерлу (Канада), факультет Environmental Studies. У 1999 р. – Лауреат Міжнародного конкурсу ООН «Сталий розвиток Східної та Центральної Європи». У цьому ж році взяла участь у Міжнародній програмі під керівництвом FAO при ООН – (CEESA) «Методологія сталого розвитку».

У 2002 р. захистила докторську дисертацію «Теоретико-методологічні засади формування екологічно збалансованої економіки». У 2005 р. присвоєно вчене звання професора кафедри економіки України ЛНУ імені І. Франка. З 2006 року і по даний час очолює кафедру економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2003–2006 рр. працювала професором у Жешувському Університеті інформатики та управління (Польща), де викладала навчальні дисципліни: «Новітня теорія макроекономіки», «Еколого-економічна теорія», «Економіка рекреаційного природокористування». Виступала з науковими доповідями у Карловому університеті (Чехія, 1996, 2007, 2009), університеті Вотерлу (Канада, 1998), Віденському економічному університеті (Австрія, 1997, 2000, 2013), Санкт-Петербурзькому університеті (Росія, 2006, 2008, 2010). З 2007 р. і по цей час є дійсним членом Європейського наукового товариства EAERE.

За обґрунтування теорії природного капіталу їй у 2011 році Міжнародним Біографічним центром (Великобританія) присвоєно звання «Провідний вчений світу 2011 року» у галузі екологічної економіки та сталого розвитку. Член Міжнародного товариства промислової екології (США), член Європейської наукової асоціації економістів-екологів та Українського наукового товариства імені С. Подолинського.

Гринів Л. С. є автором теорії збалансованого розвитку екологосоціогосподарських систем; теорії природного капіталу; концепції екологічної пропозиції в просторовій економіці; теорії просторово-економічного аналізу природокористування. Вона є автором низки методик, зокрема, методики визначення економічної оцінки природних рекреаційних ресурсів та нормативів плати за їх використання, методики оцінки майна територіального рекреаційного комплексу, методичних підходів до визначення функцій ноосферної моделі розвитку економіки.

Коло наукових інтересів Гринів Л. С. є доволі широким і охоплює проблеми прикладного макроекономічного аналізу національної економіки та державного програмування розвитку національної і регіональної економіки, рентних відносин у сфері природокористування, теоретико-методологічних та прикладних засад формування екологічно збалансованої економіки, обґрунтування теорії природного капіталу, моделювання ноосферної функції в економіці, формування державних та регіональних цільових програм, теоретико-прикладних проблем сталого розвитку економіки тощо.Кафедра Вступ до магістратури Навчальні курси Викладачі До початку


Стефанишин Ольга Василівна

Доктор економічних наук, професор.

У 1975 р. закінчила економічний факультет ЛДУ ім. Івана Франка з відзнакою. У 1979 р. захистила кандидатську дисертацію «Суспільно-необхідні затрати і ціни у сфері послуг». У 1979 р. зарахована на посаду асистента, у 1985 р. – старшого викладача, у 1990 р. – доцента кафедри політекономії Львівського зооветеринарного інституту. У 1994–2007 рр. працювала на посаді доцента кафедри економіки України ЛНУ ім. Івана Франка. У 2007 р. захистила докторську дисертацію «Людський потенціал економіки України (політико-економічний аналіз)». У 2004–2008 рр. працювала професором у Люблінському технічному університеті, де викладала навчальні дисципліни «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Основи менеджменту». З 2007 р. і по даний час є професором кафедри економіки України.

Засновник наукової школи з розвитку людського інтелектуального потенціалу національної економіки. Автор понад 150 наукових праць, зокрема, «Підприємництво: основи, особливості, механізми» (Львів, 2000, у співавт.), «Людський потенціал економіки України» (Львів, 2006), «Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки» (Львів, 2009), «Економіка України: національна стратегія розвитку» (Львів, 2009, у співавт.), «Platzbestimmung Osteuropas in der sozio-oekonomischen Globalisierung» (Німеччина, Берлін, 2013, у співавт.), «Развитие духовно-информационной мобильности человеческого интеллектуального потенциала в условиях инновационного общества» (Росія, Пенза, 2013).

Наукові інтереси: формування і розвиток людського потенціалу інформаційно-індустріальної економіки України, дослідження макроекономічних аспектів функціонування національного ринку праці та перспективи впровадження інноваційних форм зайнятості молоді.Кафедра Вступ до магістратури Навчальні курси Викладачі До початку


Теребух Марта Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент.

У 1984 р. закінчила економічний факультет ЛДУ ім. Івана Франка. У 1984–1986 рр. працювала асистентом кафедри політекономії Львівського сільськогосподарського інституту (сьогодні – Львівський національний аграрний університет). У 1986–1989 рр. – навчалась в аспірантурі ЛДУ ім. Івана Франка, у 1990–1992 рр. – асистент кафедри економічної теорії ЛДУ ім. Івана Франка. У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію «Ресурсний потенціал аграрного сектору економіки: методологія оцінки і використання». У 1998 р. – асистент, а з 1999 р. і по даний час – доцент кафедри економіки України ЛНУ ім. Івана Франка.

Автор понад 50 наукових праць, зокрема, «Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації» (Львів, 2000, у співавт.), «Економічна енциклопедія» (Тернопіль, 2000, у співавт.), «Економіка України: національна стратегія розвитку» (Львів, 2009, у співавт.), «Управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро- і макрорівень» (Львів, 2012, у співавт.).

Наукові інтереси: проблеми ефективного розвитку сільського господарства України, формування стратегій сталого розвитку України, особливості сучасного підприємництва.Кафедра Вступ до магістратури Навчальні курси Викладачі До початку


Кічурчак Маріанна Василівна

Доктор економічних наук, доцент.

У 1997 р. закінчила економічний факультет ЛДУ ім. Івана Франка. У 1998–2001 рр. – аспірант кафедри економіки України ЛНУ імені І.Франка. У березні 2002 р. захистила кандидатську дисертацію «Розвиток підприємництва у сфері мистецтва в умовах ринкової трансформації економіки України». У 2003–2004 рр. за наукові здобутки відзначена стипендією молодого вченого Львівської обласної державної адміністрації. У 2001–2002 рр. – асистент, з 2003 р. – доцент, з 2018 р. - професор кафедри економіки України.

У 2018 р. захистила докторську дисертацію на тему «Відтворення суспільних благ в економічній системі України».

Автор понад 70 наукових праць, серед них «Національна економіка» (Львів, 2008, 2009, у співавт.), «Економіка України: національна стратегія розвитку» (Львів, 2009, у співавт.).

Співавтор Стандарту вищої освіти ЛНУ імені І. Франка для підготовки магістра галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010024 «Прикладна економіка».

Наукові інтереси: стан, проблеми та перспективи розвитку економіки України, підприємницька діяльність в економіці України, реформування відносин власності, суспільні блага та суспільні фінанси в економічній системі, економічний аналіз державних програм.Кафедра Вступ до магістратури Навчальні курси Викладачі До початку


Назаркевич Ігор Богданович

Кандидат економічних наук, доцент.

У 2003 році закінчив економічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка. У 2003–2006 рр. – аспірант, у 2004–2009 рр. – асистент кафедри економіки України ЛНУ імені І.Франка. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Макроекономічне регулювання інноваційної діяльності в Україні». З 2009 р. і по даний час працює на посаді доцента кафедри економіки України. У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки України. У 2011 р. переможець конкурсу за грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених з науковим проектом на тему «Розвиток міжрегіональних інноваційних систем в контексті формування єдиного економічного простору України».

Автор понад 30 наукових праць, 17 з яких у фахових виданнях. Співавтор 4 колективних монографій: «Регіональні суспільні системи» (Львів, 2007), «Економіка України: національна стратегія розвитку» (Львів, 2009), «Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону» (Львів, 2009), «Макроекономічне районування України: історичні витоки, сучасність та перспективи» (Львів, 2011).

Наукові інтереси: проблеми інноваційного розвитку та структурні зміни у національній економіці, державне та регіональне цільове програмування.Кафедра Вступ до магістратури Навчальні курси Викладачі До початку


Кривень Олександра Василівна

Кандидат економічних наук, доцент.

У 2002 р. закінчила економічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка. У 1997–2002 рр. – лаборант, а у 2002–2005 рр. – аспірант кафедри економіки України ЛНУ ім. Івана Франка. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Природний капітал в системі формування екологічно збалансованої економіки». У 2003–2008 рр. – асистент, а з 2009 р. і по даний час – доцент кафедри економіки України. У 2011 р. присвоєно наукове звання доцента кафедри економіки України.

Автор понад 30 наукових праць, 18 з яких опубліковані у фахових виданнях. Співавтор колективних монографій «Економіка України: національна стратегія розвитку» (Львів, 2009) та «Екологічна Конституція Землі. Методологічні засади», ч.2 (Львів, 2011).

Наукові інтереси: проблеми збереження природного капіталу, теоретико-методологічні та прикладні проблеми екологічно збалансованого розвитку національної економіки, державне програмування національної економіки.Кафедра Вступ до магістратури Навчальні курси Викладачі До початку


Квак Марія Віталіївна

Кандидат економічних наук, доцент.

У 2005 р. закінчила економічний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка. У 2005–2008 рр. – аспірант кафедри економіки України ЛНУ імені І.Франка. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Макроекономічний аналіз змін у системі національного багатства України». У 2006 рр. – асистент, а з 2012 р. і по даний час – доцент кафедри економіки України. У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки України.

Автор понад 40 наукових праць. Співавтор колективних монографій «Економіка України: національна стратегія розвитку» (Львів, 2009) та «Узгодження економічного зростання та соціального розвитку» (Херсон, 2012).

Наукові інтереси: використання та збереження національного багатства, управління довгостроковим розвитком національної економіки, програмування та стратегічне планування економіки України, національна економічна безпека держави, екологічно збалансований розвиток економіки.

Кафедра Вступ до магістратури Навчальні курси Викладачі До початку


Ходико Дмитро Ігорович

Кандидат економічних наук.

У 2007 р. закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені І.Франка. У 2007 р. проходив стажування у регіональному представництві Світового банку (департамент сталого розвитку, сектор енергетики та інфраструктури), м. Київ. У 2008–2011 рр. – аспірант кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів ЛНУ імені І.Франка. У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Міжнародна торгівля правами на викиди парникових газів». У 2012 р. – асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного лісотехнічного університету України. З 2012 р. – асистент кафедри економіки України ЛНУ імені І.Франка, із 2014 р. – доцент цієї кафедри.

Автор більше 20 наукових праць, 14 з яких у фахових виданнях, 2 у закордонних виданнях.

Наукові інтереси: цільове програмування сталого розвитку та охорони довкілля, інституційне середовище реалізації політики сталого розвитку, економіка довкілля, економіко-математичне моделювання.

Кафедра Вступ до магістратури Навчальні курси Викладачі До початку